مزایای عضویت در اتاق بین المللی جوانان (JCI)

شبکه سازی و ارتباط خود را گسترش میدهید.
این فرصت را دارید که با مشارکت در پروژههای اجرایی JCI به جامعه خود خدمت کنید.
در سمینارهایی شرکت میکنید که اگر عضو نبودید، دسترسی نداشتید.
ضمن مشارکت مهارتهای مدیریتی و رهبریتان را افزایش دهید.
این فرصت را پیدا میکنید که سخنرانی عمومی را تجربه کنید.
افرادی را از سراسر دنیا در کنفرانسهای JCI ملاقات میکنید.
پتانسیلهای خود را کشف میکنید و آنچه باعث میشود شما مطرح بشوید.
در معرض چالشهای جدید قرار میگیرید.
افراد جدید را ملاقات میکنید.
انرژی مثبت میگیرید.
فرصت توسعه شخصی و آموزش را پیدا میکنید.