ﯾــﮏ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔــﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﻋﻀــﻮﯾﺖ ﺟﻮاﻧــﺎن ﻓﻌــﺎل ﺑــﯿﻦ ، اﺗــﺎق ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺟﻮاﻧــﺎن ﺑــﺎ ﻧﮕــﺮش ﺑﻬﺒــﻮد ﺗﺠــﺎرت ﻫــﺎي ﺧﯿﻠــﯽ ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫــﺎي ، ﺳــﺎل 40 ﺗــﺎ 18 ﺳــﻨﯿﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ و ، ﺣﻘــﻮق ، اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ آﻧــﺎن اﺳــﺖ. ﻓﻠﺴــﻔﻪ اﯾــﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺟــﻮان اﻫــﺪاف ﻣﺸــﺘﺮك ﺑــﺮاي ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻣﺸــﮑﻼت و اﯾﺠــﺎد راه ﺣــﻞ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ،ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑــﺮاي ﺣﺮﮐــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ اي ﺑــﺎ ﺷــﻮر و ﺷــﻮق ﺑــﺮاي ﺗﺤــﻮل زﻧــﺪﮔﯽ ﺧــﻮد و ،ﻓﻌــﺎل . ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،

bg-aboutright-570x356
JCI یک مؤسسه غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی، شامل اعضاي جوان و فعال 18 تا 40 سال است که هم اکنون در 124 کشور و 5000 شهر جهان بیش از 200 هزار عضو فعال دارد و تا امروز بیش از 11 میلیون نفر به عضویت آن درآمدهاند. این سازمان اعضایش را با توسعه مهارت و دانش ، توانمند میسازد تا بتوانند مدیران لایقی براي آینده کشور خود باشند.
bg-about-right-570x356
مأموریت JCI همکـاري جوانـان در سراسـر جهـان بـه منظـور تحقـق برنامـه ارتقـاء خـود و ایجـادتغییــرات مثبــت بــراي فرصــتهــاي توســعه اســت. چشــم انــداز اعضــاي JCI تبــدیل شــهروندان جوان امروز به مدیران تاثیرگذار فرداست.
ﻫـﺪف ﮔـﺬاري ﻫـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ JCI 2018 ﺗـ ﺎ 2014 در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﻮرخ ﺳـﺎل ﮐــﻪ از ﺟﻤﻠــﻪ آﻧﻬــﺎ، ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺑــﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﻓﻨــﺎوريﻫــﺎي ﻧــﻮﯾﻦ ﺑــﻪﻣﻨﻈــﻮر ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﺎ ﻋﻀــﻮﯾﺖ ﻣﺘﻨــﻮع از ﺗﻤــﺎم اﻗﺸــﺎر ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺟﻬــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ. آﻧﻬــﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻫــﯿﭻ ﻧﻬــﺎدي ﻣﮕــﺮ ﺑــﺎ اﯾﺠــﺎد ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 

 

JCI ایران

ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن آﻏﺎز و 1392 اﯾﺮان از ﺳﺎل JCI ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز و در آﯾﻨﺪه 1397در ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.JCI ﻧﺰدﯾﮏ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن
 • نوید ادریس
  secretary general
 • مسعود جباری
  president
 • امیر کشانی
  Immediate Past Presiden
 • جلیل مشکاتی
  Vice President
 • سید امید سهل آبادی
  Treasurer
 • سیدعلی موسوی
  legal counsel
 • سیدمحمدهانی منصوری طهرانی
  director
 

 

JCI اصفهان

ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن آﻏﺎز و 1392 اﯾﺮان از ﺳﺎل JCI ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز و در آﯾﻨﺪه 1397در ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.JCI ﻧﺰدﯾﮏ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن
 • محسن ثابتی پور
  president
 • فرید ملک احمدی
  board officer
 • خلیل سجاد
  vice president
 • مائده خیام باشی
  secretary
 

 

JCI تهران

ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن آﻏﺎز و 1392 اﯾﺮان از ﺳﺎل JCI ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز و در آﯾﻨﺪه 1397در ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.JCI ﻧﺰدﯾﮏ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن
 • محمداحسان علی محمدی
  president
 • سید یوسف قاضی عسگر
  president
 • سیده رضوانه قشمی
  secretary