VNE رویداد شبکه سازی مجازی اتاق جوانان تهران

هدف از شبکه‌سازی استفاده از تجربیات، روابط و افکار دیگر اعضای شبکه است . تجمیع توانمندیها
در حقیقت شبکه‌سازی یک مهارت عمده و مهم در زندگی و کسب و کار است که می توان از آن در امور تجاری، سازمانی و یا شخصی استفاده نمود.

و امّا ، هر اتفاقی ، شبکه سازی نیست !
در تیمِ جهانیِ اتاق بین الملل جوانان، موقعیتِ بسیار باارزشی جهت شبکه سازی در سطح بین الملل وجود خواهد داشت . تنها لازم است که مهارت های مربوط به آن را کسب کرده باشید.
بدین منظور هر چهارشنبه، از یکی از جوانان فعال ایرانی دعوت مینماییم تا به طور مجازی لحظاتی را پاسخگوی تعدادی از مهمترن سوالات مطرح شده از سوی اعضای اتاق باشند.