حضور خانم نیناز هیلفریچ، نماینده JCI کلن آلمان در اصفهان

اتاق بین الملل جوانان اصفهان

اتاق بین الملل جوانان اصفهان

در نشستی صمیمی با اعضای برد ایران و اصفهان در تاریخ چهارم مهر ماه، اعضا به معرفی فعالیت‌های صورت گرفته پرداختند. پس از آن با ارائه خانم هیلفریچ ضمن آشنایی اعضا با فعالیت‌ها و دستاوردهای JCI کلن، زمینه همکاری پیرامون پروژه‌های مشترک فراهم شد.

در نشستی صمیمی با اعضای برد ایران و اصفهان در تاریخ چهارم مهر ماه، اعضا به معرفی فعالیت‌های صورت گرفته پرداختند. پس از آن با ارائه خانم هیلفریچ ضمن آشنایی اعضا با فعالیت‌ها و دستاوردهای JCI کلن، زمینه همکاری پیرامون پروژه‌های مشترک فراهم شد.