مرام نامه

مرامنامه
من …………… به عنوان فعال اقتصادی و متقاضی عضویت در اتاق بین المللی جوانان تهران می پذیرم:

JCI یک سازمان غیر انتفاعی و غیر سیاسی بین المللی مبتنی بر عضویت جوانان فعال بین 18 تا 40 ساله از سرتاسر دنیا می باشد و اتاق بین المللی جوانان تهران با هدف ایجاد و توسعه شبکه ای پایدار از جوانان فعال اقتصادی ایرانی با در نظر گرفتن مسئولیت حضور در جمع، از طریق تجلی خصیصه خودباوری و تلاش در جهت تحقق جایگاه موثر جوانان در جامعه به عنوان نیروهای اثربخش و کوشش برای توان افزایی آنان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گسترش مشارکت فعال آنان در تعالی کشور و حرکت به سمت خلق تحول مثبت در جامعه، شکل گرفته است.
و علاوه بر موارد فوق، تعهد خود را برای پذیرش و تحقق بند های ذیل اعلام می دارم:
* ایمان به پروردگار به زندگی انسان ها معنا و هدف می بخشد.
* پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برایمان یک اصل خدشه ناپذیر می باشد.
* صداقت و رواداری در فعالیت های جمعی JCI از اصول بنیادین است.
* برادری انسان ها ذیل الطاف الهی فراتر از منافع شخصی و حکومت ملت هاست.
* عدالت اقتصادی را می توان از طریق سازمان های مردم نهاد و کسب و کارهای کوچک با مدیریت فعالانه جوانان ایجاد کرد.
عدالت همپای شفافیت و پویایی اقتصادی، مولد تعالی جامعه ایرانی می باشد.
* خدمت رسانی به انسانیت و آگاهی بخشی برترین کار در زندگیست.
* تعلیم پذیری و برخورداری از روحیه یادگیرنده و دانش محور با ابزار به اشتراک گذاری معلومات و گسترش دانایی در جامعه ضروری می باشد.
* تعاملات رسمی بین المللی باید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و صرفا با هماهنگی اتاق بین المللی جوانان تهران صورت پذیرد.
* تعاون و کار گروهی بر پایه روحیه مشارکت پذیری از فعالیت فردی گیرا تر و اثر گذار تر است. اعضای JCI علاوه بر مسئولیت در قبال منافع شخصی، ملزم و متعهد به احترام و رعایت منافع جمعی، اجتماعی و ملی هستند.
* حمایت همه جانیه از فرهنگ کارآفرینی و کشف استعداد های جوانان علاقه مند، هدایت و پشتیبانی از آنان در کنار جذب مشارکت کارآفرینان برتر برای ایجاد و توسعه شبکه متخصصان توانمند ایرانی، وظیفه تک تک اعضای JCI می باشد.
لازم به ذکر است، در صورت احراز هرگونه گفتار و رفتار در مغایرت با موضوعات مطروحه، اتاق بین المللی جوانان تهران مجاز به تعلیق و یا لغو یکطرفه عضویت من می باشد.

نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ