اﺗــﺎق ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺟﻮاﻧــﺎن (JCI) ﯾــﮏ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔــﺎﻋﯽ یا مردم نهاد ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﻋﻀــﻮﯾﺖ ﺟﻮاﻧــﺎن ﻓﻌــﺎل بین سنین 18 تا 40 سال، ﺑــﺎ ﻧﮕــﺮش ﺑﻬﺒــﻮد ﺗﺠــﺎرت ﻫــﺎي ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ های اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ آﻧــﺎن میباشد.

ﻓﻠﺴــﻔﻪ اﯾــﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺟــﻮان فعال، تعریف اﻫــﺪاف ﻣﺸــﺘﺮك ﺑــﺮاي ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻣﺸــﮑﻼت، ارائه راهﺣــﻞ از ﻃریق ﺷــﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺣﺮﮐــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ اي پر شور و اشتیاق در جهت ﺗﺤــﻮل زﻧــﺪﮔﯽ ﺧــﻮد و جامعه، برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي زمان حال اﺳﺖ.

bg-aboutright-570x356
JCI یک مؤسسه غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی، شامل اعضاي جوان و فعال 18 تا 40 سال است که هم اکنون در 124 کشور و 5000 شهر جهان بیش از 200 هزار عضو فعال دارد و تا امروز بیش از 11 میلیون نفر به عضویت آن درآمدهاند. این سازمان اعضایش را با توسعه مهارت و دانش ، توانمند میسازد تا بتوانند مدیران لایقی براي آینده کشور خود باشند.
JCI IRAN
مأموریت JCI همکـاري جوانـان در سراسـر جهـان بـه منظـور تحقـق برنامـه ارتقـاء خـود و ایجـادتغییــرات مثبــت بــراي فرصــتهــاي توســعه اســت. چشــم انــداز اعضــاي JCI تبــدیل شــهروندان جوان امروز به مدیران تاثیرگذار فرداست.

 

این سازمان بین المللی از سال 1915 فعالیت خود را آغاز کرد و از سال 1392 توسط تعدادی از جوانان عضو اتاق بازرگانی اصفهان، در ایران پایه گذاری شد و تاکنون دو نمایندگی در تهران و اصفهان فعالیت خود را آغاز و در آینده نزدیک در بسیاری از مراکز استان ها نمایندگی JCI آغاز به کار خواهد کرد.

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻫـﺪف ﮔـﺬاري ﻫـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐــﻪ از ﺟﻤﻠــﻪ آﻧﻬــﺎ میتوان به ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺑــﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﻓﻨــﺎوريﻫــﺎي ﻧــﻮﯾﻦ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ایجاد ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ارائه ﺧــﺪﻣﺎت با ﻋﻀــﻮﯾﺖ متنوع از ﺗﻤــﺎم اﻗﺸــﺎر ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺟﻬــﺎﻧﯽ اشاره کرد. آﻧﻬــﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻫــﯿﭻ ﻧﻬــﺎدي ﻣﮕــﺮ ﺑــﺎ اﯾﺠــﺎد ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 

 

JCI ایران

اعضای این سازمان مردم نهاد هرساله این فرصت را دارند که برای رهبری در جایگاه های شهرستان، ملی و بین المللی انتخاب شوند؛ اعضای هیئت مدیره JCI ایران در سال 2020 به شرح زیر میباشد:
 • مینا جلوانی
  مینا جلوانی
  Director of Public Relations
 • علی حیدری
  علی حیدری
  Director of International Relations
 • سجاد توکلی
  سجاد توکلی
  Treasurer
 • مسعود جباری
  مسعود جباری
  Immediate Past President
 • محسن ثابتی پور
  legal counsel
 • نوید ادریس
  ریاست اتاق بین الملل جوانان ایران
 • جلیل مشکاتی
  رئیس پیشین ایران
 • سیدعلی موسوی
  Vice President
 

 

JCI اصفهان

JCI اصفهان بعنوان زیرمجموعه JCI ایران فعالیت میکند و اعضای هیئت مدیره این نمایندگی در سال 2020 به شرح زیر میباشد:
 • مجید اجل لوئیان
  مجید اجل لوئیان
  Second Vice President
 • محسن خراسانی زاده
  محسن خراسانی زاده
  First Vice President
 • مینا قزوینی زاده
  مینا قزوینی زاده
  secretary
 • مطهره دهقانی
  مطهره دهقانی
  Treasurer
 • فرید ملک احمدی
  فرید ملک احمدی
  President
 

 

JCI تهران

JCI تهران بعنوان زیرمجموعه JCI ایران فعالیت میکند و اعضای هیئت مدیره این نمایندگی در سال 2020 به شرح زیر میباشد:
 • محمد وثوقمند
  Vice president
 • محسن بوستانی
  Treasurer
 • مریم مهرعلی بیگی
  Secretary
 • محمداحسان علی محمدی
  President
 • سید یوسف قاضی عسگر
  Past president
 • سیده رضوانه قشمی
  Growth and development director