جلسه اول از سلسله جلسات «مسیر»

رویداد گرشگری مسیر

رویداد گرشگری مسیر

جلسه اول از سلسله جلسات «مسیر» با موضوع افق گردشگری اصفهان، توسط اتاق بین‌الملل جوانان ایران و به منظور ایجاد تفکر آینده‌نگر و لزوم هم‌اندیشی نخبگان و تاثیرگذاران شهری برگزار شد.
‌ این جلسه به منظور ایجاد تفکر آینده‌نگر و لزوم هم‌اندیشی نخبگان و تاثیرگذاران شهری برگزار شده است.