بازدید از کارخانجات صنعتی گروه همگام خودرو
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷

رویداد در مسیر تجربه در دانشگاه نجف آباد

رویداد در مسیر تجربه در دانشگاه نجف اباد با حضور دانشجویان علاقه مند به حوزه صادرات و فعالین جوان اقتصادی کشور توسط جناب یوسف قاضی عسکر (مسئول اتاق بین الملل جوانان تهران) برگزار شد
و از جمله اهداف این رویداد افزایش تجربه های صادراتی برای تجار و فعالین اقتصادی جوانان و همچنین توانمد سازی و انگیزه بخشی بر جوانان اشاره کرد.