چهارمین جلسه شورای عالی جوانان ۱۳۹۷
دی ۶, ۱۳۹۷
رویداد در مسیر تجربه در دانشگاه نجف آباد
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸

بازدید از کارخانجات صنعتی گروه همگام خودرو

بازدید از صنایع تولیدی موفق کشور و فرصت بهرمندی از تجارت صنعتگران، پله ای بنیادین برای توسعه و رشد کسب و کارها خواهد بود
————
A group of young entrpeneurs visit the HAMGAM KHODRO Industrial complex.

Visiting successful manufacturing plants and learning from the experiences of the leaders in this sector, is the first step towards developing and advancing businesses.